Mira Wang 夢然 - Shao Nian 少年 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Mira Wang 夢然 - Shao Nian 少年 Lyrics 歌詞 with Pinyin | 夢然少年歌詞
Singer: Mira Wang 夢然

Album: Shao Nian 少年 

Title: Shao Nian 少年 

English Title: 


換種生活
Huàn zhǒng shēnghuó
讓自己變得快樂
ràng zìjǐ biàn dé kuàilè
放棄執著
fàngqì zhízhuó
天氣就會變得不錯
tiānqì jiù huì biàn dé bùcuò
每種走過
měi zhǒng zǒuguò
都是一次收穫
dōu shì yīcì shōuhuò
還等什麼做對的選擇
hái děng shénme zuò duì de xuǎnzé
過去的
guòqù de
就讓它過去吧
jiù ràng tā guòqù

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...