En - Xiao Zhang 囂張 Lyrics with Pinyin 歌詞


En - Xiao Zhang 囂張 Lyrics with Pinyin 歌詞 | En 囂張 歌詞
Singer: En

Album: Xiao Zhang 囂張

Title: Xiao Zhang 囂張

English Title: 


太多的 太重的 太殘忍的話
Tài duō de tài zhòng de tài cánrěn dehuà
沒糾纏 是你的 理由太假
méi jiūchán shì nǐ de lǐyóu tài jiǎ
我覺得 你大可不必說的天花亂墜
wǒ juédé nǐ dà kě bùbì shuō de tiānhuāluànzhuì
是天使 是魔鬼 都沒有絶對
shì tiānshǐ shì móguǐ dōu méiyǒu juéduì
沒想的 沒說的 都請收起吧
méi xiǎng de méishuōde dōu

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...