Namewee 黃明志 - Year of Rat 過節老鼠 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Namewee 黃明志 - Year of Rat 過節老鼠 (Guo Jie Lao Shu) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 黃明志 過節老鼠 歌詞
Singer: Namewee 黃明志

Album: Year of Rat 過節老鼠

Title: 過節老鼠 (Guo Jie Lao Shu)

English Title: Year of Rat 


請別再問到底 成績好不好
Qǐng bié zài wèn dàodǐ chéngjī hǎobù hǎo
請別再問到底 年終領多少
qǐng bié zài wèn dàodǐ niánzhōng lǐng duōshǎo
請別從頭到腳 探測我的身材 有沒有變肥長高
qǐng bié cóngtóu dào jiǎo tàncè wǒ de shēncái yǒu méiyǒu biàn

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...