Feng Ze 邱鋒澤 - Betrayal 兵變 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Feng Ze 邱鋒澤 , Nine Chen 陳零九, Huang Weijin 黃偉晉, Xiao Lai 小賴 - Betrayal 兵變  (Bing Bian) Lyrics 歌詞 with Pinyin | 邱鋒澤兵變歌詞
Singer: Feng Ze 邱鋒澤

Album:  Betrayal 兵變

Title: 兵變 (Bing Bian)

English Title:  Betrayal 


那年秋天你在月台叫我要加油
Nà nián qiūtiān nǐ zài yuè tái jiào wǒ yào jiāyóu
飄忽的眼神以為是不捨的前奏
piāohū de yǎnshén yǐwéi shì bù shě de qiánzòu

稀鬆的始末早已安排在腦海中
xīsōng de shǐmò zǎoyǐ ānpái zài nǎohǎi

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...