Kelly Yu 於文文 - Feng Pei 奉陪 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Kelly Yu 於文文 - Feng Pei 奉陪 Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Kelly Yu 於文文
Album: Feng Pei 奉陪
Title: Feng Pei 奉陪
English Title:

認識你的時候 我就該跟你去上海
Rènshí nǐ de shíhòu wǒ jiù gāi gēn nǐ qù shànghǎi
你我都很勇敢 沒辜負風景多好看
nǐ wǒ dū hěn yǒnggǎn méi gūfù fēngjǐng duō hǎokàn
浪漫的遺産 再回頭看
làngmàn de yíchǎn zài huítóu kàn
愛到結尾 奉陪孤單
ài dào jiéwěi fèngpéi gūdān

認識你的時候 我想的都太過簡單
rènshí nǐ de shíhòu wǒ xiǎng de dōu

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...