Mayday 五月天 - I Will Carry You Lyrics 歌詞 with Pinyin


Mayday 五月天 - I Will Carry You Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Mayday 五月天
Album: I Will Carry You
Title: I Will Carry You
English Title:  I Will Carry You

I Will Carry You
那是我 唯一的信仰
nà shì wǒ wéiyī de xìnyǎng
I Will Carry You
Carry You

還有 五秒 你抵達戰場 還有 一刻 殘存的倔強
hái yǒu wǔ miǎo nǐ dǐdá zhànchǎng hái yǒu yīkè cáncún de juéjiàng
還有 什麼 你不肯遺忘 還能 讓你 不斷的癡狂
hái yǒu shénme nǐ bù kěn yíwàng hái néng ràng

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...