Bii 畢書盡 - Scars 聊傷 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Bii 畢書盡 - Scars 聊傷 (Liao Shang) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Bii 畢書盡
Album: Scars 聊傷
Title: 聊傷 (Liao Shang)
English Title: Scars

雖然 時間很短
Suīrán shíjiān hěn duǎn
溫暖 也在習慣
wēnnuǎn yě zài xíguàn
傷感 感覺好轉
shānggǎn gǎnjué hǎozhuǎn
儘管 有多緩慢
jǐnguǎn yǒu duō huǎnmàn

身旁並非 一直是無人的港
shēn páng bìngfēi yīzhí shì wúrén dì gǎng
是沒資格要誰 陪我等天亮
shì méi zīgé yào shuí péi wǒ děng tiānliàng

曾有個人抹去
céng yǒu gèrén

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...