Mayday 五月天 - What A Song 什么歌 Lyrics 歌詞 with Pinyin


Mayday 五月天 - What A Song 什么歌 (Shen Me Ge) Lyrics 歌詞 with PinyinSinger: Mayday 五月天
Album: What A Song 什么歌
Title: 什么歌 (Shen Me Ge)
English Title: What A Song

你是否問過自己 擁有什麼 為了要擁有那些 付出什麼
Nǐ shìfǒu wènguò zìjǐ yǒngyǒu shé me wèile yào yǒngyǒu nàxiē fùchū shénme
追逐的人生換來 那些什麼 最後能帶走 什麼 ?
zhuīzhú de rénshēng huàn lái nàxiē shénme zuìhòu néng dài zǒu shénme?

從何時我們都已 擁有很多 已不像當時你我 一無所有
Cóng hé shí

No comments :

Post a Comment

Leave A Comment...